کلیپ بلاگ

قسمت ششم ریلیتے شوی بلک پینک پارت 2


فالوح کنید … گزارش بدیح میفهمم کی هستے …. انفالوح کنے عم میفعمم … کپیح ممنوعه … بازنشر کنید … خ اپلودش طول میکشھ پ بازنشر کنے خوب مش … کپیح هم پیگیریح قانونی دارھ …. صیص یگے 1 تا 6 رو میزاره مح 6 تا 16 …. کپے هم هک ندارھ ولی یھ راهی هست کِ بْ صورت قانونیح ب اپا میگیح کِ خادش رسیدگیح کنه کِ گزارش نی ها … اگ خواستید بم بگید بتون یاد بدم

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر